Dokumenti

       

Nolikums http://www.curlystudio.lv/lv/nolikums/

lekšējās kārtības noteikumi http://www.curlystudio.lv/lv/leksejas-kartibas-noteikumi/

Attīstības plāns 2022. – 2028.g. http://www.curlystudio.lv/lv/attistibas-plans-2022-2028-gadam/

Kārtība, kādā tiek organizēts mācību process 2021./2022. http://www.curlystudio.lv/lv/kartiba-kada-tiek-organizets-macibu-process-2021-2022-m-g/

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība http://www.curlystudio.lv/lv/izglitojamo-macibu-sasniegumu-vertesanas-kartiba/

Ētikas kodekss http://www.curlystudio.lv/lv/etikas-kodekss/

Personas datu apstrādes noteikumi http://www.curlystudio.lv/lv/personas-datu-apstrades-noteikumi/

Izglītojamo sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība http://www.curlystudio.lv/lv/izglitojamo-sudzibu-iesniegsanas-un-izskatisanas-kartiba/

Par vadītāja un pedagoga rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionālavardarbība pret izglītojamo http://www.curlystudio.lv/lv/par-vaditaja-un-pedagoga-ricibu-ja-tiek-konstateta-fiziska-vai-emocionalavardarbiba-pret-izglitojamo/

Fotografēšanas un filmēšanas kārtība http://www.curlystudio.lv/lv/fotografesanas-un-filmesanas-kartiba/

Rīcības plāns alkohola un/vai apreibinošu vielu lietošanas gadījumā http://www.curlystudio.lv/lv/ricibas-plans-alkohola-un-vai-apreibinosu-vielu-lietosanas-gadijuma/

Kārtība, kādā īstenojams attālinātais mācību process http://www.curlystudio.lv/lv/kartiba-kada-istenojams-attalinatais-macibu-process/

Metodiskās padomes nolikums http://www.curlystudio.lv/lv/metodiskas-padomes-nolikums/

Metodiskā darba uzdevumi http://www.curlystudio.lv/lv/metodiska-darba-uzdevumi/

 Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība http://www.curlystudio.lv/lv/pedagogu-profesionalas-darbibas-kvalitates-novertesanas-kartiba/

Padomes reglaments http://www.curlystudio.lv/lv/padomes-reglaments/

Pašnovērtējums 2020-2022. m.g http://www.curlystudio.lv/lv/pasvertejums-2020-2021-m-g/